Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần 36

23-05-2020

Chào mừng huynh/tỷ đến với chuỗi sự kiện tuần này. Cùng muội đi tìm rương báu phẩm 11 trong sự kiện lần này.

Nhất Nguyên Đoạt Bảo

Phạm vi:

- Toàn bộ máy chủ.

Thời gian:

- 23/05/2020

- 24/05/2020

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp Đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 246 đến 4h59 ngày thứ 247

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 247 đến 4h59 ngày thứ 248

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 248 đến 4h59 ngày thứ 249

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 249 đến 4h59 ngày thứ 250

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 250 đến 4h59 ngày thứ 251

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 251 đến 4h59 ngày thứ 252

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 252 đến 4h59 ngày thứ 253

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 246 đến 4h59 ngày thứ 247

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 247 đến 4h59 ngày thứ 248

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 248 đến 4h59 ngày thứ 249

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 249 đến 4h59 ngày thứ 250

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 250 đến 4h59 ngày thứ 251

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 251 đến 4h59 ngày thứ 252

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 252 đến 4h59 ngày thứ 253

(Hình ảnh minh họa)

Xem chi tiết: Tại đây