Sự kiện

Quà Nạp Gói Tuần 63

01-11-2020

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 435 đến 4h59 ngày thứ 436

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 436 đến 4h59 ngày thứ 437

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 437 đến 4h59 ngày thứ 438

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 438 đến 4h59 ngày thứ 439

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 439 đến 4h59 ngày thứ 440

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 440 đến 4h59 ngày thứ 441

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 441 đến 4h59 ngày thứ 442

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần  Vật phẩm  Số lượng
435 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Né Tránh-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
436 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Sinh Lực-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
437 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Tất Sát-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
438 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Chính Xác-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
439 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Đỡ Đòn-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
440 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Kháng Bạo-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6
441 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Công Kích-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 3
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Đá Bảy Màu 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 6

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,