Sự kiện

Quà Nạp gói Tuần 78

01-11-2020

- Tính theo ngày mở máy chủ

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 540 đến 4h59 ngày thứ 541

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 541 đến 4h59 ngày thứ 542

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 542 đến 4h59 ngày thứ 543

Đợt 4:  5h00 ngày thứ 543 đến 4h59 ngày thứ 544

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 544 đến 4h59 ngày thứ 545

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 545 đến 4h59 ngày thứ 546

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 546 đến 4h59 ngày thứ 547.

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

Ngày mở máy chủ Điều kiện   Số lần  Phần thưởng  Số lượng
540 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Né Tránh-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Né Tránh-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Ngoại Trang Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Né Tránh-4 2
  Đá Tẩy Luyện 50
  Mảnh Ngoại Trang Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Né Tránh-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Ngoại Trang Tím 1
  Linh Thạch Vàng 5
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Né Tránh-6 2
  Căn Cốt Đan 80
  Mảnh Ngoại Trang Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Né Tránh-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
541 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Sinh Lực-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Sinh Lực-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Binh Khí Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Sinh Lực-4 2
  Cường Hóa Thạch 35
  Mảnh Binh Khí Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Sinh Lực-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Binh Khí Tím 1
  Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Sinh Lực-6 2
  Cường Hóa Thạch 80
  Mảnh Binh Khí Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Sinh Lực-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
542 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Tất Sát-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Tất Sát-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Ngoại Trang Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Tất Sát-4 2
  Đá Tẩy Luyện 50
  Mảnh Ngoại Trang Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Tất Sát-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Ngoại Trang Tím 1
  Linh Thạch Vàng 5
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Tất Sát-6 2
  Căn Cốt Đan 80
  Mảnh Ngoại Trang Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Tất Sát-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
543 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Chính Xác-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Chính Xác-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Binh Khí Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Chính Xác-4 2
  Cường Hóa Thạch 35
  Mảnh Binh Khí Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Chính Xác-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Binh Khí Tím 1
  Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Chính Xác-6 2
  Cường Hóa Thạch 80
  Mảnh Binh Khí Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Chính Xác-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
544 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Đỡ Đòn-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Đỡ Đòn-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Ngoại Trang Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Đỡ Đòn-4 2
  Đá Tẩy Luyện 50
  Mảnh Ngoại Trang Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Đỡ Đòn-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Ngoại Trang Tím 1
  Linh Thạch Vàng 5
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Đỡ Đòn-6 2
  Căn Cốt Đan 80
  Mảnh Ngoại Trang Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Đỡ Đòn-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
545 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Kháng Bạo-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Kháng Bạo-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Binh Khí Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Kháng Bạo-4 2
  Cường Hóa Thạch 35
  Mảnh Binh Khí Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Kháng Bạo-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Binh Khí Tím 1
  Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Kháng Bạo-6 2
  Cường Hóa Thạch 80
  Mảnh Binh Khí Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Kháng Bạo-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6
546 Quy Đổi 200 Vàng vào game 200 5 Đá Bạo Kích-3 1
  Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
  Đá Tẩy Luyện 15
  Tẩy Luyện Tỏa 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 500 2 Đá Bạo Kích-3 2
  Kiếm Hồn Thạch 30
  Mảnh Ngoại Trang Lục 1
  Đá Bảy Màu 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 1000 2 Đá Bạo Kích-4 2
  Căn Cốt Đan 80
  Mảnh Ngoại Trang Lam 1
  Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 2000 1 Đá Bạo Kích-5 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 2
  Mảnh Ngoại Trang Tím 1
  Linh Thạch Vàng 5
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 5000 1 Đá Bạo Kích-6 2
  Đá Tẩy Luyện 100
  Mảnh Ngoại Trang Cam 1
  Ngọc Dạ Minh Châu 3
  Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 10000 1 Đá Bạo Kích-7 1
  Minh Chủ Lệnh Bài 1
  Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
  Khoáng Thạch Thần Bí 2
  Bùa Tẩy Luyện Cam 6

Chu muội kính bút,Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,