Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 16

02-01-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 106 đến 4h59 ngày thứ 107

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 107 đến 4h59 ngày thứ 108

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 108 đến 4h59 ngày thứ 109

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 109 đến 4h59 ngày thứ 110

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 110 đến 4h59 ngày thứ 111

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 111 đến 4h59 ngày thứ 112

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 112 đến 4h59 ngày thứ 113

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ

Điều kiện

Số lần

Vật phẩm

Số lượng

106

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Né Tránh-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Né Tránh-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Né Tránh-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Hỏa Kỳ Lân (14 ngày)

1

Đá Né Tránh-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

107

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Sinh Lực-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Sinh Lực-7

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Chân Khí Đan

20

108

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Bạo Kích-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Rương Bí Kíp

3

Đá Bạo Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

109

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 Vàng

1

Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày)

1

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

110

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Đỡ Đòn-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đỡ Đòn-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

10000 Vàng

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Đỡ Đòn-7

1

Ngoại Trang Tiêu Dao (14 ngày)

1

Chân Khí Đan

20

111

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 Vàng

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

112

 200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Rương Bí Kíp

3

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20