Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 77

01-11-2020

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đọt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 05/03 đến 4h59p ngày 08/03                  
- Đợt 1: Diễn ra 2 ngày từ 5h00 ngày 08/03 đến 4h59p ngày 10/03    
- Đợt 2: Diễn ra 2 ngày từ 5h00 ngày 10/03 đến 4h59p ngày 12/03

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1-S130

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Căn Cốt Đan 50
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 80
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Mốc 3 15000 Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Căn Cốt Đan 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 5 60000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2

Đối với máy chủ: S131-S136

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Thủy Kỳ Lân (7 ngày) 1
Âm Dương Thạch 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 8
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Sách Bị Động Linh Thú 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Mốc 4 35000 Trứng Hiệp Lang 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Mốc 5 60000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1-S130

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Lưu Tinh Bộ Pháp 14 ngày) 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 100
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 4 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 2

Đối với máy chủ: S131-S136

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Thanh Sương Song Kiếm (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Huyền Thiết 10

Đợt 3

Đối với máy chủ: S1-S130

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Bảy Màu 30
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Vàng 20000
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 4 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bảy Màu 50
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bạch Hùng Nguyên Thần 100
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ S131-S136

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Đại Cát Đại Lợi (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 8
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Vàng 20000
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 5 75000 Bạch Hùng Nguyên Thần 100
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2


Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,