Tính năng

TÍNH NĂNG MỚI: HỘ THỂ CHÂN KHÍ

12-09-2023

Tương truyền bí kíp Chân Nguyên do một bậc cao nhân ẩn danh tận đáy Động Đình Cốc nắm giữ. Bất cứ ai nếu có cơ duyên luyện thành Hộ Thể Chân Khí thì thân thủ bất phàm, bản thân bất khả xâm phạm. Chính điều đó thôi thúc ham muốn của quần hùng trong thiên hạ, ngay cả những kẻ vốn đã gác kiếm quy ẩn giang hồ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Vậy nguyên nhân nào khiến Hộ Thể Chân Khí có sức hấp dẫn đến như thế?

Giới thiệu

- Hộ Thể Chân Khí là tính năng tăng trưởng độc lập của nhân vật. Chân Khí bao gồm 3 nội dung tăng sức mạnh:

  • Sưu tập chân khí
  • Nâng cấp chân khí
  • Trang bị chân khí

-Hộ Thể Chân Khí giúp gia tăng năng lực cho nhân vật. Ngoài ra, cũng có thể được nâng cấp, luyện hóa để nâng cao thuộc tính.

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: 150 trở lên

Nội dung 

- Hộ Thể Chân Khí phẩm chất càng cao thì chỉ số cộng thêm và chỉ số thu thập càng mạnh.

- Khi kết hợp từ 2 đến 4 loại Hộ Thể Chân Khí sẽ tạo lên một Pháp Trận gia tăng thuộc tính và nhận được thêm hiệu ứng của pháp trận.

- Khi nâng cấp Chân Khí sẽ gia tăng chỉ số cộng thêm và chỉ số thu thập của Chân Khí đó 

STT Phẩm Chất
1 Tím
2 Vàng
3 Cam
4 Đỏ

Chân khí

Quy định: Có 14 loại Chân Khí trong 4 loại phẩm chất:

- 5 loại Chân Khí phẩm chất Tím

- 4 loại Chân Khí phẩm chất Vàng

- 3 loại Chân Khí phẩm chất Cam

- 2 loại Chân Khí phẩm chất Đỏ

+ Khi kích hoạt Chân Khí sẽ hiển thị thông tin của thuộc tính sưu tập và thuộc tính cộng thêm.

+ Thuộc tính sưu tập sẽ tăng dần khi nâng cấp và cộng thẳng vào nhận vật

+ Thuộc tính nâng cấp sẽ tăng dần nhưng chỉ cộng vào nhân vật khi chân khí được trang bị vào pháp trận

Tên Chân Khí Mô Tả Chân Khí Phẩm Chỉ Số Cộng Thêm Chỉ Số Thu Thập Số Mảnh Cần Để Kích Hoạt
Tử Linh Chân Khí Mảnh Tử Linh Chân Khí, khi thu thập đủ 20 mảnh sẽ kích hoạt được Tử Linh Chân Khí Tím Sinh Lực Chính Xác 20
Né Tránh Kháng Bạo
Hàn Sương Chân Khí Mảnh Hàn Sương Chân Khí, khi thu thập đủ 20 mảnh sẽ kích hoạt được Hàn Sương Chân Khí Tím Sát Thương Sinh Lực 20
Đỡ Đòn Bạo Kích
Nguyệt Quang Chân Khí Mảnh Nguyệt Quang Chân Khí, khi thu thập đủ 20 mảnh sẽ kích hoạt được  Nguyệt Quang Chân Khí Tím Phòng Ngự Né Tránh 20
Bạo Kích Tất Sát
Huyễn Thế Chân Khí Mảnh Nhật Quang Chân Khí, khi thu thập đủ 20 mảnh sẽ kích hoạt được Huyễn Thế Chân Khí Tím Tất Sát Sinh Lực 20
Chính Xác Đỡ Đòn
Hồng Diệm Chân Khí Mảnh Hồng Diệm Chân Khí, khi thu thập đủ 20 mảnh sẽ kích hoạt được Hồng Diệm Chân Khí Tím Sát Thương Tất Sát 20
Kháng Bạo Né Tránh
Cửu Chuyển Chân Khí Mảnh Cửu Chuyển Chân Khí, khi thu thập đủ 30 mảnh sẽ kích hoạt được Cửu Chuyển Chân Khí Vàng Né Tránh Sát Thương 30
Tất Sát Đỡ Đòn
Hỗn Nguyên Chân Khí Mảnh Hỗn Nguyên Chân Khí, khi thu thập đủ 30 mảnh sẽ kích hoạt được Hỗn Nguyên Chân Khí Vàng Bạo Kích Sát Thương 30
Phòng Ngự Sinh Lực
Hồi Thiên Chân Khí Mảnh Hồi Thiên Chân Khí, khi thu thập đủ 30 mảnh sẽ kích hoạt được Hồi Thiên Chân Khí Vàng Né Tránh Chính Xác 30
Sinh Lực Phòng Ngự
Bích Lạc Chân Khí Mảnh Bích Lạc Chân Khí, khi thu thập đủ 30 mảnh sẽ kích hoạt được Bích Lạc Chân Khí Vàng Kháng Bạo Sinh Lực 30
Chính Xác Tất Sát
Dục Hỏa Chân Khí Mảnh Dục Hỏa Chân Khí, khi thu thập đủ 50 mảnh sẽ kích hoạt được Dục Hỏa Chân Khí Cam Sát Thương Phòng Ngự 50
Né Tránh Sinh Lực
Phụng Thiên Chân Khí Mảnh Phụng Thiên Chân Khí, khi thu thập đủ 50 mảnh sẽ kích hoạt được Phụng Thiên Chân Khí Cam Chính Xác Kháng Bạo 50
Bạo Kích Tất Sát
Thánh Võ Chân Khí Mảnh Thánh Võ Chân Khí, khi thu thập đủ 50 mảnh sẽ kích hoạt được Thánh Võ Chân Khí Cam Phòng Ngự Né Tránh 50
Sinh Lực Sát Thương
Càn Khôn Chân Khí Mảnh Càn Khôn Chân Khí, khi thu thập đủ 100 mảnh sẽ kích hoạt được Càn Khôn Chân Khí Đỏ Sát Thương Tất Sát 100
Chính Xác Bạo Kích
Thiên Mệnh Chân Khí Mảnh Thiên Mệnh Chân Khí, khi thu thập đủ 100 mảnh sẽ kích hoạt được Thiên Mệnh Chân Khí Đỏ Sinh Lực Né Tránh 100
Sát Thương Phòng Ngự

Nâng cấp Chân khí

- Mỗi Chân Khí sẽ có chỉ số nâng cấp riêng

- Chân Khí có thể nâng cấp tối đa đến 100 cấp

- Sử dụng mảnh Chân Khí để dùng làm nguyên liệu nâng cấp Chân Khí

- Dựa vào phẩm chất của Chân Khí khi cường hóa tối đa 100 cấp thì chỉ số thuộc tính khác nhau

- Khi nâng cấp Chân Khí sẽ gia tăng cả 2 chỉ số cộng thêm và chỉ số thu thập. Nhưng khi gắn Chân Khí vào Pháp Trận thì mới nhận được Chỉ số cộng thêm

Pháp trận

- Có 14 bộ Pháp Trận, mỗi bộ Pháp Trận khi kích hoạt sẽ tăng thuộc tính ẩn cho user và 1 hiệu ứng Buff kèm theo

- Một Pháp Trận sẽ được kích hoạt khi user gắn 2 hoặc 3 hoặc 4  loại Chân Khí theo yêu cầu để kích hoạt

- Khi gắn Chân Khí vào Pháp Trận thì sẽ nhận được thuộc tính chỉ số cộng thêm của loại Chân Khí đó

STT Tên Pháp Trận Tên Chân Khí Phẩm Chất Chân Khí Số Lượng Chân Khí Yêu Cầu
Để Kích Hoạt Hiệu Ứng
Hiệu ứng Kích Hoạt
1 Thánh Hỏa Trận Hồng Diệm Chân Khí Tím 4/4 - Sát Thương + 50000
- Phòng Thủ + 50000
- Gia Tăng 10% Sát Thương
Dục Hỏa Chân Khí Cam
Hỗn Nguyên Chân Khí Vàng
Nguyệt Quang Chân Khí Tím
2 Tiêu Hồn Trận Tử Linh Chân Khí Vàng 2/2 - Né Tránh + 30000
- Bạo Kích + 40000
- Gia Tăng 5% Phòng Ngự
Hồi Thiên Chân Khí Vàng
3 Phục Ma Trận Tử Linh Chân Khí Tím 3/3 - Tất Sát + 50000
- Chính Xác + 25000
- Gia Tăng 10% Né
Phụng Thiên Chân Khí Cam
Bích Lạc Chân Khí Vàng
4 Chấn Võ Thánh Trận Hồng Diệm Chân Khí Tím 4/4 - Sinh Lực + 850000
- Sát Thương + 50000
- Phòng Thủ + 50000
- Khi tấn công mục tiêu có 30% tỷ lệ giảm 10% Phòng Ngự của đối phương trong 5 giây, hồi chiêu 40 giây
Thánh Võ Chân Khí Cam
Thiên Mệnh Chân Khí Đỏ
Cửu Chuyển Chân Khí Vàng
5 Thuần Dương Trận Hỗn Nguyên Chân Khí Vàng 3/3 - Kháng Bạo + 30000
- Đỡ Đòn + 40000
- Khi chịu sát thương, có tỷ lệ giảm 15%  sát thương nhận vào trong 5 giây, hồi chiêu 30 giây
Phụng Thiên Chân Khí Cam
Huyễn Thế Chân Khí Tím
6 Phá Thiên Trận Hàn Sương Chân Khí Tím 2/2 - Phòng Ngự + 25000
- Sát Thương + 25000
- Tất sát +40000
Dục Hỏa Chân Khí Cam
7 Đẩu Chuyển Tinh Di Trận Càn Khôn Chân Khí Đỏ 4/4 - Sinh Lực + 1200000
- Gia Tăng Sát Thương 10%
- Gia Tăng Phòng Ngự 10%
- Khi nhận sát thương kết liễu có 10% kích hoạt khả năng bất tử trong 5 giây và phản lại 20% sát thương nhận vào trong thời gian đó. Hồi chiêu 30 giây.
Thiên Mệnh Chân Khí Đỏ
Nguyệt Quang Chân Khí Tím
Hồi Thiên Chân Khí Vàng

Một số hình ảnh tại tính năng Hộ Thể Chân Khí

Bích Lạc Chân Khí

Càn Khôn Chân Khí

 

Cửu Chuyển Chân Khí

Dục Hỏa Chân Khí

Hàn Sương Chân Khí

Hồi Thiên Chân Khí

Hỗn Nguyên Chân Khí

Hồng Diệm Chân Khí

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,